CÁCH SỬ DỤNG CẤU TRÚC : “Ngoài… còn” ວິທີໃຊ້ໂຄງສ້າງ : “ນອກຈາກ… ຍັງ”

Cấu trúc "ngoài... còn" là một cấu trúc ngữ pháp quan trọng trong tiếng Việt. Dùng liên kết hai thành phần câu, hai đoạn câu có quan hệ bổ sung. (ໃຊ້ເຊື່ອມສອງປະໂຫຍກ ສອງຂໍ້ຄວາມທີ່ມີການພົວພັນເພີ່ມເຕີມ).

Continue Reading
Close Menu