Cung cấp một số cấu trúc câu trong tiếng Lào và tiếng Việt nhằm giúp mọi người dịch Việt Lào và Lào Việt được chính xác hơn.

Cấu trúc sốm pho chừng-ໂຄງ​ສ້າງ ສົມພໍ… ຈຶ່ງ

“ສົມພໍ ... ຈຶ່ງ” ເປັນໂຄງສ້າງທີ່ມັກໃຊ້ ແຕ່ເພິ່ນກໍມັກແປຜິດເປັນ “Sở dĩ ... là vì”. ໃຊ້ເພື່ອສະແດງຄວາມໝາຍໃນຮູບແບບ "ຍ້ອນແນວນັ້ນຈຶ່ງເປັນແນວນີ້", ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ ສິ່ງທີ່ກຳລັງຍົກຂຶ້ນນີ້ ມີຜົນເນື່ອງມາຈາກອັນທີ່ໄດ້ຍົກຂຶ້ນກ່ອນໜ້ານີ້ແລ້ວ. “ສົມພໍ ... ຈຶ່ງ” là một cấu trúc thông dụng, nhưng người ta cũng thường dịch sai thành “Sở dĩ ... là vì”. Dùng để biểu thị ý nghĩa theo kiểu “vì như thế mới bị như vậy”, có nghĩa là điều mà đang nêu lên là hệ lụy từ điều đã nêu lên trước đó. ແປ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ຫວຽດ - Được dịch sang tiếng Việt là: ສົມພໍ... ຈຶ່ງ : thảo nào (hèn chi, hèn gì, hèn nào) mà

Continue Reading

CÁCH SỬ DỤNG CẤU TRÚC : “Ngoài… còn” ວິທີໃຊ້ໂຄງສ້າງ : “ນອກຈາກ… ຍັງ”

Cấu trúc "ngoài... còn" là một cấu trúc ngữ pháp quan trọng trong tiếng Việt. Dùng liên kết hai thành phần câu, hai đoạn câu có quan hệ bổ sung. (ໃຊ້ເຊື່ອມສອງປະໂຫຍກ ສອງຂໍ້ຄວາມທີ່ມີການພົວພັນເພີ່ມເຕີມ).

Continue Reading
Close Menu